Ostatnia aktywność badawcza w projekcie BARMIG

28 lipca w ramach projektu BARMIG w Lublinie odbyło się dodatkowe seminarium eksperckie „Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy przed i po wybuchu wojny – diagnoza, wyzwania, rekomendacje”. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z ogromnym napływem Ukraińców w ostatnich miesiącach postanowiliśmy zorganizować spotkanie z lokalnymi przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem pracy, realizujących działania na rzecz pracowników migrujących.

Pierwszą częścią spotkania była prezentacja wyników projektu BARMIG oraz komentarz ekspercki do przedstawionych informacji. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja grupowa z ekspertami, którą przeprowadzili dr Karolina Podgórska i dr Andrzej Jekaterynczuk z Zespołu Badań nad Migracjami Instytutu Socjologii, poświęcona bieżącym wydarzeniom związanym z napływem uchodźców z Ukrainy i ich obecność na lokalnym (i krajowym) rynku pracy, a w szczególności wyzwania związane z tymi procesami. Dyskutowaliśmy o strukturze nowej fali migracji, charakterze nowych wyzwań rynku pracy, a także o rekomendacjach dla interesariuszy rynku pracy, aby lepiej radzić sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance

Nasze koleżanki z polskiego zespołu BARMIG, dr Dominika Polkowska i dr Karolina Podgórska, wzięły udział w 19. Dorocznej Konferencji Sieci IMISCOE Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance, która odbyła się w Oslo w Norwegii.

Przedstawiły wyniki projektu BARMIG podczas sesji, której przewodniczył profesor Rinnus Penninx. Prezentacja nosiła tytuł: Rynek pracy ukraińskich pracowników migrujących w Polsce z perspektywy partnerów społecznych: wyzwania i zagrożenia.

Social Boundaries of Work

W dniach 19-20 maja 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Social Boundaries of Work” (Społeczne granice pracy). W konferencji brali udział członkowie projektu BARMIG z UMCS, CELSI, IRMO i UT.

Konferencja kończąca projekt BARMIG

Monika Banyś – Personnel Service S.A

W dniach od 31 marca do 1 kwietnia odbyła się ostateczna konferencja kończąca projekt BARMIG.

Z uwagi na sytuację w Europie  Środkowo-Wschodniej (Agresja Rosji na Ukrainę oraz idący za nim kryzys migracyjny) wydarzenie odbyło się w formie online.

Podczas konferencji podsumowane zostały wyniki projektu dotyczące zatrudniania migrantów zarobkowych oraz roli partnerów społecznych w tym procesie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W dyskusji wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele partnerów społecznych z Czech, Węgier, Słowacji, Estonii, Chorwacji oraz Polski.

Dyskusję podczas konferencji śledziło nawet 60 uczestników.

Organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne na język angielski, polski, słowacki i węgierski.

Spotkanie badawcze w Tartu (online)

W dniach 18-19 października 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie badawcze w Tartu w Estonii. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID19 spotkanie odbyło się w formule online. Celem tego spotkania było podsumowanie wyników badań realizowanych w poszczególnych krajach projektu oraz dyskusja z udziałem ewaluatora prof. Nathana Lillie. Główny nacisk położono na identyfikację wspólnych i rozbieżnych kwestii dotyczących tego, jak partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemami pracy migrantów w różnych sektorach.

Konferencja naukowa

W dniach 16-18 września dwie badaczki z UMCS – dr Karolina Podgórska i dr Dominika Polkowska wzięły udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN) i Uniwersytet Gdański. Przedstawiły wstępne wyniki polskiego studium przypadku. Tytuł prezentacji brzmiał: Rynek pracy migrantów z Ukrainy w Polsce z perspektywy partnerów społecznych.

Spotkanie badawcze w Zagrzebiu (online)

W dniu 2 lipca 2021 r. miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie badawcze projektu BARMIG. Początkowo planowane spotkanie stacjonarne w Zagrzebiu na Chorwacji, w związku z pandemią COVID-19 zostało przeniesione do sieci na platformę ZOOM.

Na spotkaniu partnerzy projektu z UMCS (Polska), UT (Estonia) i IRMO (Chorwacja), ZEPSR (Słowacja) zaprezentowali raporty krajowe obejmujące ich kraj i analizę strategii partnerów społecznych w odniesieniu do pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w pięciu badanych sektorach. CELSI opracowało i zaprezentowało raport krajowy obejmujący Czechy i Węgry. Przedstawiono również raporty wprowadzające dla Ukrainy i Serbii.

Celem tego spotkania było zidentyfikowanie wspólnych i rozbieżnych kwestii, w jaki sposób partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemem pracy migrantów w różnych sektorach, omówienie pojawiających się tematów do badania porównawczego oraz zaplanowanie pozostałych wywiadów i zebranie danych, jeśli to konieczne , jak również danych do badań podstawowych.

Wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami

Projekt Barmig wszedł w fazę realizacji!

Nasi badacze przeprowadzają wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami w pięciu sektorach:

  1. opieka zdrowotna
  2. przemysł metalowy (elektronika lub przemysł motoryzacyjny),
  3. budownictwo,
  4. usługi (handel detaliczny, sprzątanie, gastronomia i zakwaterowanie),
  5. sektor gospodarki cyfrowej.

Wywiady odbywają się w Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Partnerzy projektu UMCS (Polska), IRMO (Chorwacja), UT (Estonia), ZEPSR (Słowacja), CELSI (Czechy, Węgry) przeprowadzają 10-20 wywiadów w odpowiednich krajach w celu zebrania informacji na temat partnerów społecznych (i innych interesariuszy), strategie wobec pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w badanych sektorach.

Spotkanie partnerów projektu BARMIG

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie BARMIG. W spotkaniu wzięły udział wszystkie krajowe zespoły za pośrednictwem platformy zoom. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • przegląd literatury – krótka ocena;
  • pierwsze doświadczenia partnerów na podstawie wywiadów;
  • harmonogram i kolejne kroki: główny etap badań i pierwsze projekty raportów krajowych;
  • platforma wywiadów roboczych i rozmówców (dyskusja na temat dobrych respondentów i narzędzia do przeprowadzania wywiadów);
  • dodatkowe zadania w ramach projektu.


Spotkania członków zespołu Barmig

Nowy rok, nowe działania w projekcie. Nasi badacze spotkali się w dniu 11.01.2021 r. w formie zdalnej.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Kierownikiem Projektu dr Dominiką Polkowską, a koordynatorem naukowym dr. Tiborem Meszmannem miało na celu podsumowanie Przeglądu Literatury z poszczególnych krajów oraz zaplanowanie spotkania ze wszystkimi partnerami projektu.

Kolejne spotkanie polskiej części zespołu dotyczyło realizacji Zadania T. 1.3. Planowanie wywiadów z krajowymi interesariuszami.