Przegląd literatury

Każdy partner projektu dokonuje aktualnie przeglądu odpowiedniej literatury na temat pracy migrantów i warunków pracy w danym badanym kraju i poza nim. Analiza źródeł wtórnych obejmuje również analizę obecnego prawodawstwa, źródeł mediów, dostępnych układów zbiorowych – w celu zebrania najlepszych praktyk w Europie w odniesieniu do problemów pracowników migrujących. Wykorzystując informacje z literatury i przepisów krajowych udostępnionych przez partnerów projektu, koordynatorzy projektu UMCS i CELSI dokonują porównawczego przeglądu literatury. Celem jest ukierunkowanie wywiadów i innych form gromadzenia danych oraz opracowanie wspólnych ram analitycznych dla badań w różnych sektorach i badaniach krajowych, znalezienie najlepszych praktyk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *