Kick-off meeting

Pierwsze spotkanie, „kick-off meeting”, formalnie rozpoczynające realizację międzynarodowego projektu badawczego pt. „Negocjowanie warunków pracy i praw socjalnych pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” (BARMIG), odbyło się w formule hybrydowej w dniach 7 i 8 października 2020 roku.

Celem „kick-off meeting” była m.in. analiza sytuacji projektowej w czasie pandemii COVID-19, w tym konieczność dostosowania harmonogramu prac do dynamicznych zmian, wynikających np. z obostrzeń krajowych w krajach, w których realizowane będą zadania projektowe. Przedstawiciele instytucji partnerskich projektu BARMIG ze Słowacji, Chorwacji oraz Estonii, wraz z zespołem projektowym w UMCS dyskutowali także o sposobach upowszechniania rezultatów projektu oraz stałej współpracy merytorycznej, z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi komunikacyjnych.

Projekt BARMIG to przedsięwzięcie dofinansowane przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest przeprowadzenie międzynarodowych, porównawczych badań dotyczących roli stosunków przemysłowych w kontekście pracy migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności chodzi o ustalenie, w jaki sposób związki zawodowe, pracodawcy i inni interesariusze rozwiązują problemy związane z zatrudnianiem pracowników spoza UE. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie pięć sektorów: opieka zdrowotna, przemysł metalowy, budownictwo, usługi i gospodarka cyfrowa w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. 

Koordynatorem projektu jest dr Dominika Polkowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS.