Opis projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został liderem projektu pn. Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries (BARMIG)”. Projekt realizowany jest w Instytucie Socjologii.

Celem projektu BARMIG jest przeprowadzenie międzynarodowych, porównawczych badań dotyczących roli stosunków przemysłowych w kontekście pracy migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności chodzi o to, jak związki zawodowe, pracodawcy i inni interesariusze rozwiązują problemy związane z zatrudnianiem pracowników spoza UE. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie 5 sektorów: opieka zdrowotna, przemysł metalowy, budownictwo, usługi i gospodarka cyfrowa w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. 

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022

Konkurs: Improving expertise in the field of industrial relations – DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission

Umowa numer VS/2020/0119 z dnia 3.03.2020