Spotkanie badawcze w Tartu (online)

W dniach 18-19 października 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie badawcze w Tartu w Estonii. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID19 spotkanie odbyło się w formule online. Celem tego spotkania było podsumowanie wyników badań realizowanych w poszczególnych krajach projektu oraz dyskusja z udziałem ewaluatora prof. Nathana Lillie. Główny nacisk położono na identyfikację wspólnych i rozbieżnych kwestii dotyczących tego, jak partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemami pracy migrantów w różnych sektorach.

Konferencja naukowa

W dniach 16-18 września dwie badaczki z UMCS – dr Karolina Podgórska i dr Dominika Polkowska wzięły udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN) i Uniwersytet Gdański. Przedstawiły wstępne wyniki polskiego studium przypadku. Tytuł prezentacji brzmiał: Rynek pracy migrantów z Ukrainy w Polsce z perspektywy partnerów społecznych.

Spotkanie badawcze w Zagrzebiu (online)

W dniu 2 lipca 2021 r. miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie badawcze projektu BARMIG. Początkowo planowane spotkanie stacjonarne w Zagrzebiu na Chorwacji, w związku z pandemią COVID-19 zostało przeniesione do sieci na platformę ZOOM.

Na spotkaniu partnerzy projektu z UMCS (Polska), UT (Estonia) i IRMO (Chorwacja), ZEPSR (Słowacja) zaprezentowali raporty krajowe obejmujące ich kraj i analizę strategii partnerów społecznych w odniesieniu do pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w pięciu badanych sektorach. CELSI opracowało i zaprezentowało raport krajowy obejmujący Czechy i Węgry. Przedstawiono również raporty wprowadzające dla Ukrainy i Serbii.

Celem tego spotkania było zidentyfikowanie wspólnych i rozbieżnych kwestii, w jaki sposób partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemem pracy migrantów w różnych sektorach, omówienie pojawiających się tematów do badania porównawczego oraz zaplanowanie pozostałych wywiadów i zebranie danych, jeśli to konieczne , jak również danych do badań podstawowych.

Wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami

Projekt Barmig wszedł w fazę realizacji!

Nasi badacze przeprowadzają wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami w pięciu sektorach:

  1. opieka zdrowotna
  2. przemysł metalowy (elektronika lub przemysł motoryzacyjny),
  3. budownictwo,
  4. usługi (handel detaliczny, sprzątanie, gastronomia i zakwaterowanie),
  5. sektor gospodarki cyfrowej.

Wywiady odbywają się w Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Partnerzy projektu UMCS (Polska), IRMO (Chorwacja), UT (Estonia), ZEPSR (Słowacja), CELSI (Czechy, Węgry) przeprowadzają 10-20 wywiadów w odpowiednich krajach w celu zebrania informacji na temat partnerów społecznych (i innych interesariuszy), strategie wobec pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w badanych sektorach.

Spotkanie partnerów projektu BARMIG

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie BARMIG. W spotkaniu wzięły udział wszystkie krajowe zespoły za pośrednictwem platformy zoom. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • przegląd literatury – krótka ocena;
  • pierwsze doświadczenia partnerów na podstawie wywiadów;
  • harmonogram i kolejne kroki: główny etap badań i pierwsze projekty raportów krajowych;
  • platforma wywiadów roboczych i rozmówców (dyskusja na temat dobrych respondentów i narzędzia do przeprowadzania wywiadów);
  • dodatkowe zadania w ramach projektu.


Spotkania członków zespołu Barmig

Nowy rok, nowe działania w projekcie. Nasi badacze spotkali się w dniu 11.01.2021 r. w formie zdalnej.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Kierownikiem Projektu dr Dominiką Polkowską, a koordynatorem naukowym dr. Tiborem Meszmannem miało na celu podsumowanie Przeglądu Literatury z poszczególnych krajów oraz zaplanowanie spotkania ze wszystkimi partnerami projektu.

Kolejne spotkanie polskiej części zespołu dotyczyło realizacji Zadania T. 1.3. Planowanie wywiadów z krajowymi interesariuszami.

Przegląd literatury

Każdy partner projektu dokonuje aktualnie przeglądu odpowiedniej literatury na temat pracy migrantów i warunków pracy w danym badanym kraju i poza nim. Analiza źródeł wtórnych obejmuje również analizę obecnego prawodawstwa, źródeł mediów, dostępnych układów zbiorowych – w celu zebrania najlepszych praktyk w Europie w odniesieniu do problemów pracowników migrujących. Wykorzystując informacje z literatury i przepisów krajowych udostępnionych przez partnerów projektu, koordynatorzy projektu UMCS i CELSI dokonują porównawczego przeglądu literatury. Celem jest ukierunkowanie wywiadów i innych form gromadzenia danych oraz opracowanie wspólnych ram analitycznych dla badań w różnych sektorach i badaniach krajowych, znalezienie najlepszych praktyk.