Spotkanie partnerów projektu BARMIG

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie BARMIG. W spotkaniu wzięły udział wszystkie krajowe zespoły za pośrednictwem platformy zoom. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • przegląd literatury – krótka ocena;
  • pierwsze doświadczenia partnerów na podstawie wywiadów;
  • harmonogram i kolejne kroki: główny etap badań i pierwsze projekty raportów krajowych;
  • platforma wywiadów roboczych i rozmówców (dyskusja na temat dobrych respondentów i narzędzia do przeprowadzania wywiadów);
  • dodatkowe zadania w ramach projektu.


Spotkania członków zespołu Barmig

Nowy rok, nowe działania w projekcie. Nasi badacze spotkali się w dniu 11.01.2021 r. w formie zdalnej.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Kierownikiem Projektu dr Dominiką Polkowską, a koordynatorem naukowym dr. Tiborem Meszmannem miało na celu podsumowanie Przeglądu Literatury z poszczególnych krajów oraz zaplanowanie spotkania ze wszystkimi partnerami projektu.

Kolejne spotkanie polskiej części zespołu dotyczyło realizacji Zadania T. 1.3. Planowanie wywiadów z krajowymi interesariuszami.

Przegląd literatury

Każdy partner projektu dokonuje aktualnie przeglądu odpowiedniej literatury na temat pracy migrantów i warunków pracy w danym badanym kraju i poza nim. Analiza źródeł wtórnych obejmuje również analizę obecnego prawodawstwa, źródeł mediów, dostępnych układów zbiorowych – w celu zebrania najlepszych praktyk w Europie w odniesieniu do problemów pracowników migrujących. Wykorzystując informacje z literatury i przepisów krajowych udostępnionych przez partnerów projektu, koordynatorzy projektu UMCS i CELSI dokonują porównawczego przeglądu literatury. Celem jest ukierunkowanie wywiadów i innych form gromadzenia danych oraz opracowanie wspólnych ram analitycznych dla badań w różnych sektorach i badaniach krajowych, znalezienie najlepszych praktyk.